Algemene Voorwaarden

Laatste aanpassing op 01-07-2020 om 09:00.


Algemene Voorwaarden

 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle gebruikers van het online platform Helpende Handjes, www.helpendehandjes.net. Alle gebruikers geven door hun toegang tot en gebruik van het platform aan uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.  

 1. Wijzigingen

Helpende Handjes houdt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. 

 1. Identificatie platform

Helpende Handjes, www.helpendehandjes.net, is een online platform dat als facilitator optreedt tussen dienstverlenende ‘(helpende) handjes’ en diensten vragende ‘hulpvrager(s)’.

Het platform is een initiatief van:

ORGANISATIE:                                    Steunpunt Welzijn vzw

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:         Wellekensstraat 45, 9300 Aalst

ONDERNEMINGSNUMMER:             BE0460.534.125

CONTACTGEGEVENS:                       steunpunt@welzijn.net – 053/73 08 21

Voor vragen omtrent het gebruik van het deelplatform, gelieve zich te wenden tot info@helpendehandjes.net

 1. Activiteiten van het platform

Het platform Helpende Handjes treedt louter op als facilitator waarbij helpende handjes hun diensten aanbieden en hulpvragers hun hulpvraag kenbaar kunnen maken en dit binnen het kader van de wetgeving omtrent de deeleconomie in België. Het platform brengt beide partijen met elkaar in contact en faciliteert de kennismaking en het komen tot een samenwerking. Het platform treedt geenszins op als contractspartij binnen deze samenwerking en kan dan ook niet als zodanig worden aangesproken. Het faciliteren door het platform is een zuivere inspanningsverbintenis en kan niet als een resultaatsverbintenis worden beschouwd. Het platform zal de nodige inspanningen leveren om contacten met een tegenpartij mogelijk te maken, maar kan niet gehouden worden een tegenpartij te vinden, laat staan zelf als tegenpartij op te treden.

 1. Registratie op het platform

Helpende handjes en hulpvragers kunnen zich registreren op het platform. Beiden zijn ze gebruiker van het platform.

Om zich als gebruiker op het platform te registreren dient men minimaal 18 jaar te zijn en in staat geldige contracten af te sluiten. Indien een minderjarige diensten wenst aan te bieden of af te nemen, dient deze zich te laten vertegenwoordigen door een meerderjarige persoon.

De gebruiker dient zich te registreren met waarheidsgetrouwe identiteitsgegevens. Hij kan ten allen tijde wijzigingen aan zijn registratie aanbrengen en wordt dan ook geacht zijn informatie actueel te houden.

Registratie op het platform is kosteloos.

Ten allen tijde kan een gebruiker besluiten zijn registratie te beëindigen en zijn account inactief te plaatsen. SteunPunt welzijn is echter verplicht je verworven inkomsten bij te houden voor het lopende jaar.

 1. Lidmaatschapsvergoeding
  1. Wanneer is de lidmaatschapsvergoeding verschuldigd?

Wanneer men binnen het platform wenst over te gaan tot het registreren van een betaling voor diensten geleverd door een helpend handje ten behoeve van een hulpvrager is een vergoeding aan het platform verschuldigd.

  1. Wie is vergoeding verschuldigd?

Degene die een activiteit tegen betaling als Helpend Handje wenst uit te voeren en  gebruik wenst te maken van de faciliteiten van het platform op het vlak van administratie in het kader van de diensteneconomie en van de verzekering dient een lidmaatschapsvergoeding te betalen aan het platform.

  1. Hoe dient de vergoeding te worden voldaan?

Het bedrag van de lidmaatschapsvergoeding wordt duidelijk geafficheerd binnen het platform. Wanneer men wenst over te gaan tot lidmaatschap, dient men hiertoe de nodige registratiestappen te ondernemen en via digitale betaling de lidmaatschapsvergoeding te voldoen.

Voor de betalingen wordt gebruik gemaakt van de diensten van de financiële dienstverlener Mollie BV die correcte afhandeling van de betalingen regelt.

  1. Annulatievoorwaarden

Een gebruiker kan zijn lidmaatschap ten allen tijde herroepen. Echter, reeds betaalde lidmaatschapsvergoedingen worden niet terugbetaald.

Bij annulatie van het lidmaatschap wordt de gebruiker op non-actief geplaatst en worden geen nieuwe registraties meer toegelaten. De informatie omtrent door de gebruiker reeds ontvangen betalingen wordt conform de wetgeving inzake de diensteneconomie en met respect voor de privacy wetgeving bijgehouden.

 1. Aansprakelijkheid van het platform

Het gebruik van het platform door de Helpend Handjes en de hulpvragers, alsook het komen tot een samenwerkingsovereenkomst en de uitvoering ervan, gebeuren op eigen risico van de gebruikers. Het platform kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die voorkomt uit het gebruik van het platform of de uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Het platform en alle intellectuele eigendomsrechten die hierop betrekking hebben, zijn eigendom van Steunpunt Welzijn vzw. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de gebruikers van het platform zijn toegekend, zijn voorbehouden aan Steunpunt Welzijn vzw.

 

 1. Privacy
  1. Privacy verklaring

Steunpunt Welzijn vzw hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Steunpunt Welzijn doet er alles aan om de privacy van haar gebruikers te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Steunpunt Welzijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn vertrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in artikel 9.b van deze Algemene Voorwaarden onder de titel Privacy beleid.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uitdrukkelijke toestemming gevraagd wordt wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd wordt.
 • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • De rechten van gebruikers omtrent hun persoonsgegevens worden erkend, gecommuniceerd en gerespecteerd.

Steunpunt Welzijn is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers van het platform Helpende Handjes. Indien een gebruiker vragen heeft omtrent de registratie en verwerking van zijn persoonsgegevens, dient hij zich te wenden naar Steunpunt Welzijn vzw.

Steunpunt Welzijn houdt zich het recht voor ten allen tijde wijzigingen te kunnen aanbrengen aan de privacy verklaring, het privacy beleid en het cookie beleid. Deze wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website.

 

  1. Privacy beleid
   1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Helpende Handjes:

 • Contactgegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, e.d.m.
 • Technische informatie: gegevens van computers, telefoons of andere apparaten waarop de website wordt gebruikt, o.a. IP-adres, browser type
 • Geschiedenis en logs: zoekopdrachten en andere acties die uitgevoerd zijn op de website, o.a. surfgedrag, datum en tijd van websitebezoek

 

   1. Doeleinden van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:

 • Contactgegevens worden verzameld om de facilitatie tussen Helpend Handje en hulpvrager mogelijk te maken, om hulp te bieden waar nodig, om nieuws en informatie te verschaffen en voor marketing doeleinden.
 • Technische informatie wordt verzameld om het platform verder te ontwikkelen op basis van gebruiksinformatie.
 • Geschiedenis en logs worden verzameld om het platform verder te ontwikkelen op basis van gebruiksinformatie.

 

   1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden zo minimaal mogelijk gedeeld met derden. Echter, bij de ontwikkeling van het platform is het soms noodzakelijk gegevens te verstrekken aan derden die in opdracht van en voor rekening van het platform handelen. Ten allen tijde behoudt Helpende Handjes / Steunpunt Welzijn vzw de verantwoordelijkheid over het gebruik van de verwerkte persoonsgegevens.

Helpende Handjes / Steunpunt Welzijn vzw deelt, noch verkoopt persoonsgegevens die haar werden toevertrouwd met of aan commerciële partners.

   1. Bewaring en beveiliging van persoonsgegevens

Alle verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden in eigen databanken en in de databanken van haar aangestelden bewaard zo lang de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken. Een lijst van deze aangestelden, verwerkers van persoonsgegevens, kan worden opgevraagd.

Alle technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de veiligheid van de data te garanderen. Zonder limitatief te zijn, worden volgende maatregelen genomen:

 • Alle gebruikte hardware en software wordt op geregelde tijdstippen bijgewerkt met de laaste security patches
 • Alle gebruikte computers zijn voorzien van persoonlijke wachtwoorden
 • Alle medewerkers worden minstens jaarlijks gebrieft over de te volgen werkmethoden omtrent beveiliging van gegevens

 

   1. Rechten van gebruikers

Alle gebruikers hebben ten allen tijde het recht op inzage en eventuele correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die zich in de databanken van Helpende Handjes bevinden.

 1. Gegevensverwerking in kader van deeleconomie

In het kader van de wetgeving inzake het onbelast bijverdienen en de deeleconomie houdt Helpende Handjes alle noodzakelijke gegevens bij en geeft deze door aan de betreffende overheidsdiensten, i.c. FOD Financiën, om een correcte aangifte in de personenbelasting te kunnen uitvoeren. Helpende Handjes dient hiertoe alle gegevens van het lopende jaar bij te houden en houdt zich het recht voor om deze minimaal 3 jaar na het jaar van de geleverde prestaties bij te houden zodat eventuele duplicaten aan de overheid c.q. de gebruiker van het platform kunnen worden afgeleverd. De gegevens die hiertoe worden gebruikt zijn de persoonsgegevens en het totaal bedrag dat werd verdiend en aangegeven binnen het platform binnen een bepaald jaar.

 

 1. Uitsluiting van het platform

Helpende Handjes behoudt zich het recht voor om ten allen tijde gebruikers van het platform uit te sluiten of bepaalde acties - aanbiedingen, hulpvragen of overeenkomsten - te verwijderen. Een dergelijke beslissing dient door Helpende Handjes niet te worden gemotiveerd, loutere mededeling van de beslissing is voldoende.

Redenen tot uitsluiting of verwijdering kunnen zijn, doch zijn niet gelimiteerd tot:

 • het overtreden van de wettelijke bepalingen omtrent de deeleconomie,
 • het niet stroken van de vragen of aanbiedingen met het algemene ethische kader van Steunpunt Welzijn,
 • het niet in regel zijn met verplichtingen inzake bouwvoorschriften,
 • het niet in regel zijn met de reglementering inzake kinderopvang,
 • het niet in regel zijn met andere wettelijke verplichtingen die geacht gekend te zijn door de aanbieders van de activiteiten.

 

 1. Geschillenregeling

Alle geschillen die voortkomen uit deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij een geschil zal er steeds in eerste instantie getracht worden een minnelijke oplossing te bereiken. Indien geen minnelijke regeling kan worden getroffen, zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.